Oriënteren op MedMij

1.4 Hoe werkt gegevensuitwisseling via MedMij?

MedMij is het afsprakenstelsel dat de regels voorschrijft voor de uitwisseling van gegevens tussen een PGO en de systemen van zorgaanbieders. Deze regels zijn vastgelegd in het MedMij Afsprakenstelsel. Deze regels garanderen onder meer dat zorggebruikers zelf regie over hun eigen gezondheidsgegevens houden, dat deze streng beveiligd zijn en dat zij zelf beslissen met wie zij hun gegevens delen. De uitwisseling via MedMij vindt plaats met hulp van ICT-leveranciers, die het MedMij-label hebben. Zij houden zich aan de afspraken van het MedMij Afsprakenstelsel.

Een schematische weergave van het MedMij Afsprakenstelsel.

De rol van het bronsysteem

De uitwisseling verloopt via een keten, waarin meerdere rollen moeten worden ingevuld. We beginnen bij het bronsysteem of het Elektronisch Patiëntendossier (ook wel XIS genoemd), waaruit de gegevens ontsloten moeten worden. Hierin noteert de zorgverlener de gegevens van zijn cliënt of patiënt. De zorgverlener is bij wet verplicht zijn cliënt/patiënt inzicht te geven in zijn of haar gegevens.

De rol van de Dienstverlener aanbieder (DVA)

Het is de rol van de Dienstverlener aanbieder (DVA) om de gegevens te ontsluiten. Dit gebeurt op de eenduidige en veilige manier die MedMij daarin voorschrijft. De inrichting van het IT-landschap van een zorgaanbieder is vaak complex en uniek, met bijvoorbeeld meerdere bronsystemen en verschillende partijen. Daarom is de regierol van een DVA belangrijk. Naast het ontzorgen van de zorgaanbieder bij gegevensontsluiting, organiseert de DVZA met de betrokken partijen de (her)kwalificatie voor een bepaalde gegevensdienst en de daaraan gerelateerde systeemrollen. Ook kan de DVA je ondersteunen bij het realiseren van een DigiD-aansluiting. Meer info over hoe je een DVA kiest vind je in stap 4.1 van deze toolkit.

De rol van de PGO

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een app of een website. Er zijn meerdere soorten. In een PGO verzamel je medische gegevens van verschillende zorgverleners zoals een huisarts en ziekenhuis. Zorggebruikers kunnen de PGO zelf kiezen. Kijk voor meer informatie over PGO’s op www.pgo.nl.

Versiebeheer

Het MedMij Afsprakenstelsel, de gegevensdiensten en ingebouwde zibs worden continu geëvalueerd en verbeterd. Deze verbeteringen worden twee keer per jaar gepubliceerd (april en oktober). Het is van belang dat de betrokken leveranciers hier zicht op houden en de versies up-to-date houden.